Javne nabavke

2021. godina


Javna nabavka računara i elektronske opreme

Javna nabavka računara i elektronske opreme, nabavka na koju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama 01-825/2021

Obrazac strukture ponuđene cene

Model ugovora

Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka racunara i elektronske opreme

Promo materijal za potrebe 28. i 29. somborskog Pozorišnog maratona

Usluga drumskog prevoza teretnim vozilom

Javna nabavka - električna energija 01/2021

Arhiva